POOL DESIGN AND CONSTRUCTION CENTER
Call Center 095 902 6555
Franchise 093 574 3685
info@jdpools.com

EP.10 ท่าผ่อนคลาย

EP.10 ท่าผ่อนคลาย

ท่าที่ 10 ท่าผ่อนคลาย : เน้นการหายใจเข้า และออกอย่างช้าๆ เป็นจังหวะ มี 3 ท่าย่อย

 

10.1 ท่าหายใจเข้าออก กางและชิดแขนแนวราบ
10.2 ท่าหายใจเข้าออก ยกแขนขึ้นลงแนวดิ่ง
10.3 ท่าสะบัดกาย