Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

ข้อควรปฎิบัติในการบำรุงรักษาสระว่ายน้ำ

สำหรับสระว่ายน้ำที่ถูกออกแบบมาอย่างถูกต้องเหมาะสม การทำความสะอาดและการบำรุงรักษาโดยทั่วไป ควรใช้เวลาไม่เกินครึ่งชั่วโมงการดูแลรักษาสระว่ายน้ำกลางแจ้ง ประกอบด้วยหัวข้อต่างๆดังต่อไปนี้ :

+ การตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์สระว่ายน้ำ
+ การตรวจสอบคุณภาพน้ำ ด้วยเครื่องมือวัดที่เหมาะสม ซึ่งจะมีคำแนะนำในส่วนที่ 6 ของคู่มือการดูแลรายสัปดาห์

การบำรุงรักษาของสระว่ายน้ำและอุปกรณ์สระว่ายน้ำจะช่วยยืดอายุการใช้งาน และช่วยให้คุณทราบถึงปัญหาที่จะเกิดขึ้นล่วงหน้า ช่วยให้ลดภาระเรื่องค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม ที่อาจมากกว่าการป้องกันแต่เนิ่นๆ

การกำหนดตารางการตรวจสอบที่ชัดเจน จะช่วยให้การปฏิบัติงานง่ายขึ้นกว่าการตรวจสอบที่ไม่มีขั้นตอนซึ่งมีสิ่งที่ต้องตรวจสอบเป็นประจำดังต่อไปนี้

 1. ตรวจสอบระดับน้ำในสระ และเติมตามความจำเป็น
 2. ทำความสะอาดตะกร้าตักขยะหน้าปั๊ม
 3. ทำความสะอาดเครื่องกรอง
 4. ทำความสะอาดตะกร้ากรองในสกิมเมอร์
 5. ดูดตะกอนก้นสระ
 6. ตรวจสอบค่าคลอรีน และ pH